LỊCH THI LÁI XE cấp tốc
B1 tháng 9 - B2 tháng 9
Gọi Ngay Hotline 0948.596.703

Bổ Túc Tay Lái Đi Tỉnh cho HV chưa có bằng

Thời hạn đổi giấy chứng minh nhân dân

Theo quy định hiện nay, thời hạn bắt buộc đổi giấy chứng minh nhân dân là 15 năm, do đó các bạn lưu ý, xem giấy chứng mình còn thời hạn sử dụng hay không, tính từ ngày cấp chứng minh nhân dân.

Theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, quy định tại mục 4, phần I của Thông tư số 04/1999/TT-BCA/C13 ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn  một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân và quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, thì chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

Khi giấy chứng minh nhân dân gần hết hạn phải nhanh chóng đi làm lại ngay, vì giấy chứng minh nhân dân ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác.

Trong đào tạo lái xe ô tô thì giấy chứng minh nhân dân phải còn thời gian mới đăng ký học lái xe được, vì bằng lái xe cấp theo giấy chứng minh nhân dân, do đó từ thời điểm khi đăng ký học lái xe

Thời hạn đổi giấy chứng minh nhân dân