LỊCH THI LÁI XE cấp tốc
B1 tháng 12 - B2 tháng 12
Gọi Ngay Hotline 0948.596.703

Bổ Túc Tay Lái Đi Tỉnh cho HV chưa có bằng

CÁCH CÀI ĐẶT GIAO DIỆN WEBSITE ĐÓN NOEL 2014

Cách cài đặt giao diện Website đón Noel 2014


Nhân dịp lễ Noel năm 2014, rãnh rỗi lên mạng tìm hiểu thử xem có cách nào để trang trí cho Website của mình không, thì cuối cũng cũng đã tìm hiểu được 2 thủ thuật nhỏ để trang trí cho Website của mình nhân dịp giáng sinh. Trong bày này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt hiệu ứng bông tuyết rơi và giao diện chào đón ngày lễ Noel cho Website và Blogger.


Cách cài đặt giao diện Website đón Noel 2014

1. Cài đặt giao diện Website đón Noel


Để cài đặt giao diện cho Website, ta cần 4 hình ảnh sau đây:


    
      Các hình ảnh này sẽ đặt ở 4 vị trí khác nhau, 2 hình năm bên trên, góc trái và phải, và 2 hình nằm bên dưới, 1 góc trái và 1 ở chân trang.

Để đơn giản hơn, có 1 đoạn code như sau, các bạn tải về tại đây nhé: Tải về. Sau đó, mở code Website ra và tìm thẻ "body", dán vào phía trên thẻ head trước khi đóng thẻ body lại (</body>).
<style type="text/css">    body {        padding-bottom: 20px    }</style><img style="position:fixed;z-index:99999;top:0;left:0" src="http://3.bp.blogspot.com/-Ge8sMvLFmrk/VJVe6wqKE5I/AAAAAAAAH4Y/EWEwhk5DTkI/s1600/TRUONG-DAY-LAI-XE-CUU-LONG-top-left.png" _cke_saved_src="http://3.bp.blogspot.com/-Ge8sMvLFmrk/VJVe6wqKE5I/AAAAAAAAH4Y/EWEwhk5DTkI/s1600/TRUONG-DAY-LAI-XE-CUU-LONG-top-left.png" /><img style="position:fixed;z-index:99999;top:0;right:0" src="http://1.bp.blogspot.com/-A7AXx05g8Fw/VJVe7Tiu-bI/AAAAAAAAH4g/KLXavyKVU6g/s1600/TRUONG-DAY-LAI-XE-CUU-LONG-top-right.png" /><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:-50px;left:0;width:100%;height:104px;background:url('http://2.bp.blogspot.com/-UlLpd5MdM5Q/VJVe60TmjkI/AAAAAAAAH4c/029iw8Q0uPo/s1600/TRUONG-DAY-LAI-XE-CUU-LONG-footer.png') repeat-x bottom left;"></div><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:20px;left:20px" src="http://4.bp.blogspot.com/-Mpi_2CHk2Ak/VJVe6oxpceI/AAAAAAAAH4U/_08kPqdmERU/s1600/TRUONG-DAY-LAI-XE-CUU-LONG-bottom-left.png" />
Phần Left:20px màu đỏ ở trên là khoảng cách cây thông Noel so với lề bên trái, bạn điều chỉnh lại nếu muốn cây thông này ở ví khác, ví dụ khoảng giữa trang, thì bạn sửa thành Left:680px

2. Cài đặt hiệu ứng bông tuyết cho Website


Tương tự như phần cài đặt giao diện cho Website, phần tạo hiệu ứng bông tuyết, bạn tiếp tục COPY đoạn code sau đây và dán vào phía trên thẻ "head", Bấm vào đầy nhé: Tải về.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowmax=100 // số lượng bông tuyết rơi
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff") // mã màu bông tuyết, bạn có thể thay thành mã màu khác
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=0.6 // tốc độ bông tuyết rơi
var snowmaxsize=30 // kích thước bông tuyết lớn nhất
var snowminsize=10 // kích thước bông tuyết nhỏ nhất
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=[],marginbottom,marginright,timer,i_snow=0,x_mv=[],crds=[],lftrght=[],browserinfos=navigator.userAgent,ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/),ns6=document.getElementById&&!document.all,opera=browserinfos.match(/Opera/),browserok=ie5||ns6||opera;function randommaker(a){return rand=Math.floor(a*Math.random())} function initsnow(){ie5||opera?(marginbottom=document.body.scrollHeight,marginright=document.body.clientWidth-15):ns6&&(marginbottom=document.body.scrollHeight,marginright=window.innerWidth-15);var a=snowmaxsize-snowminsize;for(i=0;i<=snowmax;i++)crds[i]=0,lftrght[i]=15*Math.random(),x_mv[i]=0.03+Math.random()/10,snow[i]=document.getElementById("s"+i),snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)],snow[i].size=randommaker(a)+snowminsize,snow[i].style.fontSize=snow[i].size+"px",snow[i].style.color= snowcolor[randommaker(snowcolor.length)],snow[i].style.zIndex=1E3,snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5,1==snowingzone&&(snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)),2==snowingzone&&(snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)),3==snowingzone&&(snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4),4==snowingzone&&(snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2),snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size),snow[i].style.left= snow[i].posx+"px",snow[i].style.top=snow[i].posy+"px";movesnow()} function movesnow(){for(i=0;i<=snowmax;i++)if(crds[i]+=x_mv[i],snow[i].posy+=snow[i].sink,snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i])+"px",snow[i].style.top=snow[i].posy+"px",snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size||parseInt(snow[i].style.left)>marginright-3*lftrght[i])1==snowingzone&&(snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)),2==snowingzone&&(snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)),3==snowingzone&&(snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/ 4),4==snowingzone&&(snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2),snow[i].posy=0;setTimeout("movesnow()",50)}for(i=0;i<=snowmax;i++)document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>");browserok&&(window.onload=initsnow);
//]]>
</script>

Bài hướng dẫn này đến đây là hoàn thành. Chúc các bạn thành công !!!